Algemene voorwaarden

Begripsbepaling
Bart Landstra te Leiden, hierna: ‘opleider’, opereert voor eigen rekening onder de handelsnaam
Bart Landstra/Geweldloze Communicatie Training en is actief als aanbieder van opleidingen en coaching op het gebied van geweldloze communicatie.

 

Artikel 1- Toepasselijkheid

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opleider en (de) deelnemer(s) of opdrachtgever(s) -hierna gezamenlijk als ‘deelnemer’ aangeduid- aan opleidingen en vormen van training en onderwijs.

Artikel 2 – Afwijkingen

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door de opleider zijn bevestigd.

 

Artikel 3- Aangaan van overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand als:
– de deelnemer een inschrijvingsformulier/offerte van de opleider ondertekent;
– de opleider een e-mail-aanmelding voor een opleiding of training, schriftelijk, per e-mail, mondeling of telefonisch bevestigt;
– de opleider een afspraak voor individuele opleiding, coaching of training
(hierna ook genoemd: ‘opleiding’) schriftelijk, per e-mail, mondeling of telefonisch bevestigt.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

Artikel 4, lid 1 – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding staat.

Artikel 4, lid 2 – Offertes, gemaakt door de opleider, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opleider is slechts aan de offerte gebonden indien de wederpartij de offerte binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail bevestigt, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4, lid 3 – De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden

Artikel 5, lid 1 – De Deelnemer heeft het recht om deelname aan / opdracht voor een opleiding/training te annuleren per aangetekende brief of via e-mail, mits die annulering vervolgens door of namens de opleider wordt bevestigd.

Artikel 5, lid 2 – De deelnemer kan een inschrijving voor deelname aan een open opleiding of training tot meer dan 30 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst annuleren tegen annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 15% van het totale opleidings- of trainingsbedrag.

Artikel 5, lid 3 – Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van een opleiding of training, wordt 50% van het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht.

Artikel 5, lid 4 – Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding (of: indien deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname beëindigt of om een andere redenen niet aan de opleiding of training deelneemt is het volledige opleidingsbedrag -ook eventueel openstaande termijnen van een gespreide betaling- verschuldigd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van de verschuldigde of betaalde opleidingskosten.

Artikel 5, lid 5 – De deelnemer kan zich -zonder extra kosten- na persoonlijk overleg met & na instemming van De opleider, door een ander laten vervangen, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding of training voldoet.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 6, lid 1 – Niettegenstaande het gestelde in artikel 5, heeft de natuurlijk persoon -particulier- die als consument en niet in het kader van zijn / haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit een overeenkomst via de website van De opleider aangaat, het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u De opleider via een ondubbelzinnige verklaring per email (bart@geweldlozecommunicatietraining.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 6, lid 2 – Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Verhindering deelnemer

Indien Deelnemer is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan overlegd worden wanneer binnen 8 maanden aan dezelfde of een vergelijkbare opleiding of training kan worden deelgenomen tegen gezamenlijk overeen te komen voorwaarden.

Artikel 8 – Annulering en deelname regeling opleidingen.

De opleider heeft het recht om – al dan niet met opgave van redenen – de opleiding, training of
bijeenkomst te annuleren of deelname van een deelnemer voor aanvang van de training te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer betaalde bedrag binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 9 – Annuleringsregeling coaching

Gemaakte individuele coaching- of trainingsafspraken kunnen tot 36 uur van tevoren worden geannuleerd.Bij annulering binnen 36 uur voorafgaande aan de individuele afspraak is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 10 – Betaling

Kosten voor de opleiding training of bijeenkomst worden in rekening gebracht d.m.v. een e-mail. De deelnemer kan om een factuur vragen. Deelnamekosten zijn onmiddellijk verschuldigd en dienen te zijn voldaan niet later dan 30 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst, of -als die dag is verstreken binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail (of van een opgevraagde factuur) en in ieder geval voor aanvang van de training. Gespreide betaling is alleen mogelijk indien de aankondiging voor de opleiding daarvoor een regeling biedt. Deelnemers blijven ook individueel aansprakelijk voor betaling van de kosten van deelname, ook indien deze aan een derde zijn gefactureerd.

Artikel 11 – Incassokosten
De deelnemer of opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht om De opleider (in redelijkheid
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten te vergoeden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 12, lid 1 – De opleider spant zich in om de opleiding / training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 12, lid 2 –De opleider
sluit elke aansprakelijkheid uit voor hetgeen de deelnemer ervaart tijdens en na de opleiding, alsook voor hetgeen de deelnemer met de opgedane kennis doet.

Artikel 12, lid 3 – De deelnemer aanvaardt dat hij of zij zelfstandig verantwoordelijk is voor de resultaten (van welke aard dan ook), voortvloeiende uit het deelnemen aan de opleiding en zal de opleider niet aansprakelijk stellen voor deze resultaten. Uitgezonderd gevallen van eigen opzet of grove schuld van de opleider, is de opleider niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij voor de gevolgen een aansprakelijkheids-verzekering is afgesloten en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

Artikel 12, lid 4 –De opleider sluit elke aansprakelijk uit voor gevolgschade en zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of andere schade.

Artikel 12, lid 5 – Alle eventuele aansprakelijkheid van de opleider is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende opleiding bij de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de opleiding door de opleider wordt geannuleerd.

Artikel 13 – Copyright en eigendom materialen
Artikel 13, lid 1 – De opleider is gecertificeerd door The Center for Nonviolent Communication (CNVC) en hebben op basis van zijn trainersovereenkomst met CNVC het recht om het logo en
trainingsmaterialen waarvan het copyright berust bij CNVC, te gebruiken, telkenmale onder de verwijzing dat deze gebaseerd zijn op het door Marshall Rosenberg ontwikkelde gedachtegoed NonViolent Communication / Geweldloze Communicatie.
Artikel 13, lid 2 – Materialen door opleider ontwikkeld en in welke vorm dan ook voor gebruik aan
deelnemer ter beschikking gesteld blijven eigendom van opleider en mogen door de deelnemer gebruikt worden en eventueel verspreid, in welke vorm dan ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van schriftelijke vermelding dat deze materialen eigendom zijn van en ontwikkeld door de opleider

Artikel 14 – Toepasselijk recht
Op onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze overeenkomst, zullen in
eerste aanleg uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door de opdrachtgever(s) of deelnemer(s) wordt verstrekt zal met vertrouwelijkheid.

                                                  © Bart Landstra | mei 2020

Blijf in verbinding

Je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief met daarin het aanbod en meer over geweldloze communicatie.